نسخه گذاری معنایی

متن حاضر معرفی است از یکی از روشهایی که برای تعیین شماره نگارش در زمان انتشار نرم افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف ارایه این ساختار ، تعیین راهکاری جهت مدیریت وابستگی‌های بسته‌های نرم‌افزاری در نرم‌افزارهای بزرگ و سازمانی می‌باشد. تا دامنه استفاده از هر نسخه از هر بسته را بدون آنکه اشکالی در کارکرد سایر بخشها ایجاد کند ، را تعریف نماید.

ادامه