نظریه سوسک برای خودسازی

دریک رستوران ناگهان سوسکی از جائی پرواز کرده و بر روی لباس خانمی نشست. آن خانم ازترس با صدائی لرزان و صورتی وحشت زده شروع به فریاد زدن کرد. درحالیکه به هوا می پرید ازروی ناامیدی سعی می‌کرد با دو دستش از شر سوسک خلاص شود.
واکنش او مسری بود بطوریکه هر کدام از هم گروهی‌هایش هم دچار وحشت شدند. بالاخره آن خانم سوسک را ازخود دورکرده اما دوباره این حشره برروی لباس خانم دیگری از هم گروهی‌هایش نشست. حالا نوبت خانم دیگرگروه بود تا این ماجرای غم انگیز را ادامه دهد.
پیشخدمت رستوران برای نجات آنها خودش را شتابزده به آنجا رساند. درپرش بعدی،سوسک برروی پیراهن پیشخدمت نشست. پیشخدمت محکم سرجایش ایستاد وخودش را کنترل کرده و رفتارسوسک را بر روی پیراهنش تحت نظر قرارداد. وقتی او به اندازه کافی مطمئن شد، با دوانگشتش سوسک راگرفته و به خارج از رستوران پرتاب کرد.
درحالیکه این ماجرای سرگرم کننده را تماشا کرده و قهوه‌ام رامزه مزه می کردم آنتن های مغزم افکاری را از سرم گذراند که موجب سرگردانی‌ام شد.

آیا سوسک مسئول رفتار اختلال امیز انها بود؟ اگراینطورباشد پس چرا پیشخدمت رستوران دچاراین پریشانی و ناراحتی نشد؟ اورفتارش رابه حد مطلوب وبدون هیچ اشفتگی کنترل کرد.
این سوسک نیست که باعث ناراحتی انها شد بلکه ناتوانی خانمها در کنترل آشفتگی است که توسط سوسک بوجود آمده بود.
من اینطوردرک کردم که این فریاد پدرم، رئیسم و بالاخره همسرم نیست که باعث آشفتگی من می‌شود بلکه این ناتوانی من درکنترل آشفتگی‌هائی است که به علت فریادهایشان بوجود آمده ومرا ناراحت می کند
این ترافیک جاده نیست که مرا ناراحت و آشفته می‌کند بلکه ناتوانی درکنترل آشفتگی‌هائی است که دراثرترافیک، بوجود آمده ومراناراحت می کند.
عکس العمل من نسبت به این مشکل است که گرفتاری هائی را در زندگی‌ام بوجود می‌آورد. علاوه براین مشکل، این واکنش من به مشکل است که زندگی ام را آشفته می کند.

درسهائی که از این متن می آموزیم :
1-می‌فهمم که نمی بایستی درزندگی درمقابل مشکلات واکنش نشان دهم.
2-می‌باید همیشه نسبت به مشکلات پاسخگو باشم.
3-درمتن بالا خانمها از خود واکنش نشان دادند در حالیکه پیشخدمت رستوران فقط پاسخ داد.
بطورکلی واکنشها همیشه غریزی و بیشتر بصورت افکار اتوماتیکی هستند در حالیکه پاسخ‌ها همیشه افکار خوب ودرستی هستند که موقعیتی که ازدست می‌رود را نجات می‌دهند واز شکاف وجدائی دررابطه وتصمیم گرفتن در هنگام خشم، نگرانی، استرس وعجله جلوگیری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *