کسب جریان نقدینگی یا تله بزرگ کاهش سود

وقتی به اکثر شرکت های نرم افزاری نگاه می کنیم ، عموماً با مدیرانی روبه رو می شویم که سابقاً تمامی سمت های اجرایی در یک شرکت مهندسی نرم افزار را طی کرده و ا

منبع: دنیای چابک – راهی برای کسب جریان نقدینگی یا تله بزرگ کاهش حاشیه سود