تفاوت استراتژی آدمهای ثروتمند وآدمهای فقیر

در این مبحث کلمه “ثروتمند” و “فقیر” تنها مربوط به زمینه مالی نیست بلکه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری هست. چه بسیارآدمهایی هستند که ازنظرمالی غنی ولی در سایرابعاد زندگی ضعیف و فقیر هستند. هدف از ثروتمند بودن، داشتن تمام خصوصیات ونکات مثبت در کلیه ابعاد مختلف بشری هست.

rich_and_poor_4

تفاوت اول:

آدمهای ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم. آدمهای فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

تفاوت دوم:

آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند. آدمهای فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

تفاوت سوم:

افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.  افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

تفاوت چهارم:

ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند. فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

تفاوت پنجم:

ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند. فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

تفاوت ششم:

آدمهای ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند. آدمهای فقیر از ثروتمندان بیزار و متنفر هستند.

تفاوت هفتم:

ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند. فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

تفاوت هشتم:

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند. فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

تفاوت نهم:

آدمهای ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند. آدمهای فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت دهم:

ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند. فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.

تفاوت یازدهم:

ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند. فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.

تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان به ” همه با هم” می اندیشند. فقیران به «این یا آن» می اندیشند.

تفاوت سیزدهم:

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند. فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

تفاوت چهاردهم:

آدمهای ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند. آدمهای فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

تفاوت پانزدهم:

ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند. فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

تفاوت شانزدهم:

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند. فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

تفاوت هفدهم:

آدمهای ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند. آدمهای فقیر فکر می کنند که همه چیز را می دانند.

 

منبع: بخشی از مطالب برگرفته از کتاب ” اسرار ذهن ثروتمند ” می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *